Συνεργάτη για κατασκευή ιστοσελίδας αναζητεί ο Ιατρικός Σύλλογος Λακωνίας

Πέμπτη, 14 Μάρτιος 2019 14:49 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Συνεργάτη για κατασκευή ιστοσελίδας αναζητεί ο Ιατρικός Σύλλογος Λακωνίας

Σας γνωρίζουμε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Λακωνίας, προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη που δραστηριοποιείται στο Δήμο Σπάρτης, την εκτέλεση εργασίας με αντικείμενο την κατασκευή ιστοσελίδας και την υποστήριξη αυτής για την κάλυψη των αναγκών του Ιατρικού συλλόγου Λακωνίας, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Βασική προϋπόθεση της ανάθεσης είναι η αποδεδειγμένη εμπειρία σε σχετικά θέματα.

Οι απαιτούμενες εργασίες είναι οι ακόλουθες:
• Δημιουργία και κατοχύρωση ιστοσελίδας
• Υποστήριξη ιστοσελίδας
• Σύνδεση ιστοσελίδας με κωδικούς των μελών του Ιατρικού Συλλόγου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι και τις 20/03/2019, με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο, τα ακόλουθα δικαιολογητικά
1. Αίτηση
2. Τεχνική προσφορά
3. Οικονομική προσφορά
4. Στοιχεία που να αποδεικνύουν την αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία.

Ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών:
Ιατρικός Σύλλογος Λακωνίας, Αρχιδάμου 77-79, 23100 Σπάρτη

Η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων θα αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Οι αιτήσεις που θα αποσταλούν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δε θα ληφθούν υπόψη.

Η Πρόεδρος του ΙΣΛ
Μ. Τσιρώνη
Ο Γραμματέας του ΙΣΛ
Σ. Αρναούτος

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του Κυρ
Το κλίκ της ημέρας
του Κυρ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia
Koutsoviti