Πρόσληψη ενός ατόμου για γραμματειακή υποστήριξη στον Ιατρικό-Οδοντιατρικό Σύλλογο Λακωνίας

Πέμπτη, 14 Μάρτιος 2019 14:47 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Πρόσληψη ενός ατόμου για γραμματειακή υποστήριξη στον Ιατρικό-Οδοντιατρικό Σύλλογο Λακωνίας

Ο Ιατρικός Σύλλογος Λακωνίας και ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Λακωνίας, ανακοινώνουν Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο, με αντικείμενο «Γραμματειακή Υποστήριξη του ΙΣΛ και του ΟΣΛ».

Χρονική Διάρκεια: Δύο (2) έτη
Ημερήσια διάρκεια απασχόλησης: 4 - 6 ώρες (πενθήμερη εργασία)
Αμοιβή βάσει Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης

Απαιτούμενα προσόντα:
- Κάτοχος Απολυτηρίου Λυκείου (ΔΙΚΑΤΣΑ/ ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).
- Γνώση χρήσης Η/Υ.
- Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών καλύπτοντας ανάγκες γραμματειακής υποστήριξης
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά τους άρρενες υποψηφίους).

Επιπρόσθετα προσόντα:
Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (κάτοχος τίτλου επιπέδου Lower ή αντίστοιχου τίτλου γλωσσομάθειας, σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΑΣΕΠ).

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι και τις 20/03/2019, με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο, τα ακόλουθα δικαιολογητικά
1. Αίτηση
2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
5. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας (τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά να ακολουθούνται από επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών ή από Δικηγόρο, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία).
6. Στοιχεία που να αποδεικνύουν την αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία.

Ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών:
Ιατρικός Σύλλογος Λακωνίας, Αρχιδάμου 77-79, 23100 Σπάρτη

Η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων θα αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Οι αιτήσεις που θα αποσταλούν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δε θα ληφθούν υπόψη.

Η Πρόεδρος του ΙΣΛ
Μ. Τσιρώνη
Ο Πρόεδρος του ΟΣΛ
Η. Αποστολάκος

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του Κυρ
Το κλίκ της ημέρας
του Κυρ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia
Koutsoviti