Τέσσερα οκτάμηνα στα ΕΛΤΑ της Λακωνίας

Στα καταστήματα Σπάρτης, Γυθείου και Σκάλας

Τετάρτη, 01 Ιούνιος 2016 14:49 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Τέσσερα οκτάμηνα στα ΕΛΤΑ της Λακωνίας

Σε πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προχωρούν τα ΕΛΤΑ στη Λακωνία. Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθούν συνολικά τέσσερις προσλήψεις, διάρκειας οκτώ μηνών (πλήρους απασχόλησης), για τη στελέχωση των  καταστημάτων Σπάρτης, Γυθείου και Σκάλας.

Ειδικότερα:
- Για το Ταχυδρομικό Κατάστημα Σπάρτης προκηρύσσεται μία θέση υπαλλήλου με ειδικότητα ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, διάρκειας 8 μηνών (πλήρους απασχόλησης)
- Για τη Μονάδα Διανομής Σπάρτης προκηρύσσεται μία θέση υπαλλήλου με ειδικότητα ΔΕ Διανομέων διάρκειας 8 μηνών (πλήρους απασχόλησης)
- Για το Ταχυδρομικό Κατάστημα Γυθείου μία θέση υπαλλήλου με ειδικότητα ΔΕ Διανομέων  διάρκειας 8 μηνών (πλήρους απασχόλησης)
- Για το Ταχυδρομικό Κατάστημα Σκάλας προκηρύσσεται μία θέση υπαλλήλου με ειδικότητα ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, διάρκειας 8 μηνών (πλήρους απασχόλησης)

Υποβολή
αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στις ακόλουθες υπηρεσιακές ειτουργίες των ΕΛΤΑ:

ΕΛΤΑ – Κεντρικό Κατάστημα Σπάρτης - Αρχιδάμου 84, 231 01 – Σπάρτη, τηλ. 27310 26565 (Παπαφωτίου Σταματία)
ΕΛΤΑ – Μονάδα Διανομής Σπάρτης - 231 00 – Σπάρτη, τηλ. 27310-24920 (Λαζαράκος Ηλίας)
ΕΛΤΑ – Κατάστημα Σκάλας - Σκάλα Λακωνίας 230 51 – Σκάλα, τηλ. 27350 22464 (Κονίδης Γεώργιος)
ΕΛΤΑ – Κατάστημα Γυθείου – Γύθειο Λακωνίας, 232 00 – Γύθειο, τηλ. 27330 22285 (Χαντζάρας Δημήτριος)

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στις υπηρεσίες των ΕΛΤΑ που θα γίνουν οι προσλήψεις β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ), γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων - Διαγωνισμών Φορέων  

Προσοχή: Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4, και όχι σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα ταχυδρομικά καταστήματα, στα οποία προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις πρόσληψης καθώς και στους χώρους ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων, όπου εδρεύουν τα εν λόγω καταστήματα, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους υπηρεσίες των ΕΛΤΑ και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της ανακοίνωσης στο νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia
Σπανός Γεώργιος