100 χρόνια πριν?

Στην Κονιδίτσα και το Βρουλιά χιλιάδες οι λίρες! (?Και «κατευόδιον» εις άλλους)
Τρίτη, 16 Φεβρουάριος 2010 02:00 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
100 χρόνια πριν?

Ας απολαύσουμε πάλι μαζί ταις παλιαίς ειδήσεις από την ευρύτερη περιοχή μας. Διότι πικρά (ή και «γλυκά») μπορεί να είναι τα τωρινά νέα, έχουν εντούτοις το «αλατάκι» τους και οι «παλαιότερες» ειδησούλες μας.
Έχουμε, λοιπόν, και λέμε:
«Θλιβερά» η κατάσταση στο Βρουλιά, αλλά και χρυσός άφθονος…
«Η οικονομική κατάστασις του Δήμου μας είναι εις άκρον θλιβερά, αφ’ ενός μεν ως εκ της παντελούς καταστροφής του μόνου προϊόντος μας του ελαίου της παρελθούσης εσοδείας, αφ’ ετέρου δε εκ της αστοργίας των εκάστοτε κυβερνώντων, οίτινες δεν υποστήριξαν την αγροτικήν ασφάλειαν… Ιδία οι εργατικοί πεθαίνουν εν τη εργασία και αδυνατούν να εξοικονομήσουν τον επιούσιον, δεν θα ηδύναντο μάλιστα πολλοί ν’ αποφύγωσι τον εξ ασιτίας θάνατον αν δεν εισήγετο αρκετός χρυσός εν τω Δήμω μας εξ Αμερικής, όπου πλείστοι συμπολίται μας αποδημούσι.
Εισήχθη δε χρυσός ως εμφαίνεται εν τοις βιβλίοις του ενταύθα ταχυδρομείου κατά το διαρρεύσαν εξάμηνον τρέχοντος έτους [1909] μόνον εις την κωμόπολίν μας και το χωρίον Κονιδίτσα περί τας 2250 χιλιάδας λίρας…»
Άλλα «νέα» από το Βρουλιά:
- «Την παρελθούσαν εβδομάδα κακούργος χειρ έθεσεν πυρ εις τον εν τη περιφερεία Βουτιάνων ελαιοπερίβολον του Ευστρατίου Ν. Στρατηγάκη, όπερ απετέφρωσε περί τα 30 ελαιόδενδρα. Ο ενταύθα Ειρηνοδίκης επελήφθη ανακρίσεων…»
- «Εν μέσω πολλών συγγενών και φίλων ετελέσθησαν την παρελθούσαν Κυριακήν εν Σπάρτη οι γάμοι του φιλοπροόδου εμπορευομένου νέου Λυκούργου Νικολετοπούλου εκ Βουτιάνων της Σελλασίας μετά της αβράς και ευειδούς δεσποινίδος Πότας Ρουτσάκη. Ευχόμεθα τον συζυγικόν των βίον μακροχρόνιον και ευτυχή…» (Βουρλιάς, 1909).
Περιπετειώδη ταξίδια και αναχωρήσεις Λακώνων. «Καλόν κατευόδιον»…
Κατ’ εκείνους τους χρόνους (περί το 1900), τα ταξίδια Λακώνων και Μεσσηνίων από την Αθήνα και τον Πειραιά προς τα μέρη μας εγίνοντο διά θαλάσσης. Ας δούμε δυο πυκνά και μακρότατα δρομολόγια της σπετσιώτικης Ατμοπλοΐας Γουδή:
- «Αναχωρήσεις εκ Πειραιώς: Πέμπτην, 8 μ.μ. διά Καψάλιον [των Κυθήρων], Εληά, Γύθειον, Γερολιμένα, Λιμένιον, Σελινίτσαν, Καρδαμύλην, Καλάμας και Νησίον.
- Παρασκευή 8 μ.μ. (διά του Ισθμού): Διά Πάτρας, Μεσολόγγιον, Κυλλήνην, Ζάκυνθον, Κατάκωλον, Κυπαρισσίαν, Αγ. Κυριακήν, Μάραθον, Πύλον, Μεθώνην, Κορώνην, Νησίον, Καλάμας, Καρδαμύλην, Σελινίτσαν, Λιμένιον, Γερολιμένα και Γύθειον… Καλόν κατευόδιον εις όλους τους ταξιδιώτας… (1909).
- «Ανεχώρησεν χθες [από την Καρδαμύλη] εις την νέαν του θέσιν εις Αρεόπολιν ο κ. Β. Ρηγόπουλος, γραμματεύς. Κατευόδιον…(1909).
Αυτοκτονία ερωτευμένου χωροφύλακα στη Σπάρτη…
«…Θα την πάρω! Θα την πάρω!, εφώναζε τρελός από έρωτα ο χωροφύλαξ Λεωνίδας Τζουρένης υπηρετών εν Πάτραις.
Ένας άλλος όμως χωροφύλαξ, συγγενής του, και έχων περιωρισμένην την ευαισθησίαν της καρδίας αυτού του απήντησε:
- Όχι, δεν θα την πάρης, και θα φύγης απ’ εδώ…
Και μεθόδευσεν ούτος μετάθεσιν του ερωτευμένου χωροφύλακος, διά να λησμονήση. Ήτο δε η μετάθεσις αύτη πολύ δυσμενής, διότι τον έστειλαν εις το άλλο άκρον, εις την Σπάρτην.
Επάνω δε εις την σύγχυσιν, την οποίαν προϋκάλεσεν εις τας φρένας του η ιδέα του χωρισμού, ότε αφίχθη εις την πόλιν της Σπάρτης επήρε το περίστροφόν του και επυροβόλησε κατά της κοιλίας του! Είναι τώρα σε χάλια και πνέει τα λοίσθια. Ούτω πως δε ησύχασε, μία και καλή, με μίαν και μόνην μετάθεσιν…» (Εν Σπάρτη, 1909).
Το τρελό κάρρο, οι κηλεπίδεσμοι και τ’ απόκρυφα του ποδόγυρου…
- «Κάρρον κατερχόμενον μετ’ αστραπιαίας ταχύτητος την οδόν Αμαλίας, παρέσυρε χθες το απόγευμα και ετραυμάτισε σοβαρώς δεκαετή παίδα, όστις μετεφέρθη εκ κακή καταστάσει εις το πλησίον φαρμακείον Κερασσοπούλου, σπευσάσης τριάδος ιατρώ προς βοήθειαν…»
- «Ο γνωστός τεχνίτης κ. Αλεξ. Γρηγορίου, αποχωρήσας εκ του φαρμακείου Κερασσοπούλου εις ο κατασκεύαζε τα ευεργετικώτατα της κήλης δέματα, ήνοιξεν ίδιον εργαστήριον εν Καλάμαις…».
- «Εις τα εφημεριδοπωλεία της Σπάρτης αφίχθησαν εξ  Αθηνών ΤΑ ΑΠΟΚΡΥΦΑ του ΠΟΔΟΓΥΡΟΥ, φυλλάδιον έβδομον. Ζητήσατε ολόκληρον την σειράν, αντί λεπτών 5 κατά φυλλάδιον μετ’ εικόνων, και η ικανοποίησίς σας θα είναι πλήρης…» (1909).
Ο έξαλλος ενθουσιασμός των Σπαρτιατών για το «Δούκα» τους…
Όλα τα είχε η Μαριορή… Ενώπιον έτσι του προελαύνοντος στη Σπάρτη «Δούκα» τους, άφησαν στην άκρη τα κάρρα, τους καλεπίδεσμους, ακόμη και την πικάντικη «ικανοποίησή» τους από την ανάγνωση των, «Απόκρυφων του Ποδόγυρου» οι Σπαρτιάτες και ζητωκραύγαζαν «έξαλλοι» τον τότε διάδοχο Κωνσταντίνο… Ιδού ολίγα:
«Άπασα η οδός Αμαλίας κατά την διάβασιν [του Κων/νου] παρουσιάζει πανδαιμόνιον ενθουσιασμού. Από των εξωστών αι κυρίαι χαιρετίζουσι τον Διάδοχον, διαρκώς αντιχαιρετώντα.
Η στιγμή όμως του εξάλλου ενθουσιασμού ήτο ότε ο Διάδοχος ανελθών εις την οικίαν του δημάρχου ένθα κατέλυσεν εξήλθε εις τον εξώστην. Ουρανομήκεις ζητωκραυγαί ηκούοντο: Ζήτω ο Διάδοχος! Ζήτω ο Κωνσταντίνος! Ζήτω ο Δουξ της Σπάρτης! Ζήτω ο μέλλων Βασιλεύς!
Το εσπέρας άπαντα τα δημόσια καταστήματα και παλαιά οικίαι εφωταγωγήθησαν… (Εν Σπάρτη, 16/6/1909).
Σχόλιο του υπογράφοντος: Παρ’ όλο που οι χρονολογίες και οι συνθήκες αλλάζουν, δεν πιστεύω πως οι σημερινοί Σπαρτιάτες θα επαναλάβουν με «έξαλλο ενθουσιασμό» τις ζητωκραυγές υπέρ των σημερινών πολιτικών αρχηγών, που τυχόν θα εκφωνήσουν λόγους «εθνοσωτήριους» εις την πλατεία της Σπάρτης, για ένα κοκαλάκι ελπίδας!
Νομίζω πως είναι αρκετά πια όσα επί τόσα πολλά χρόνια, όλοι μαζί και χωριστά ο καθένας τους, ως οι γαλιάντρες, μας ετραγώδησαν (μας «τραγουδήσανε») οι των διαφόρων «χρωμάτων» πολιτικοί μας…
                                                                                                                         Μηνάς Αναστασάκης

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΘΡΑ
του Ηλία Μακρή
Το κλίκ της ημέρας
του Ηλία Μακρή
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia
Spartaland